Terms of Use

bij admin

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 29-05-2023

Lees deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van de website [www.ontdekturkije.nl] (“website”). Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen jou (“gebruiker”, “jij” of “jouw”) en OntdekTurkije.nl (“wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot jouw gebruik van de website.

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, stem je in met deze Gebruiksvoorwaarden en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan alle hierin opgenomen bepalingen. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de website.

Gebruik van de website

a. Toegestaan gebruik: Je mag de website gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Je stemt ermee in om de website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schadelijk is voor ons, andere gebruikers van de website of derden.

b. Geen accountregistratie: Het is niet mogelijk om een account te registreren op de website. Alle functies en informatie zijn vrij toegankelijk voor alle gebruikers.

c. Affiliate links: De website bevat affiliate links naar derden. Door op deze links te klikken en aankopen te doen, kunnen wij een commissie ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten of diensten die worden aangeboden door deze derden. Raadpleeg de relevante voorwaarden en privacybeleid van deze derden voordat je aankopen doet.

Intellectuele eigendom

a. Onze inhoud: Alle inhoud op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s en grafisch materiaal, is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die aan ons toebehoren of aan derden die ons toestemming hebben gegeven om deze inhoud te gebruiken. Je mag deze inhoud niet kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of op enigerlei wijze gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

b. Gebruikersinhoud: Indien je bijdragen, opmerkingen, feedback of andere inhoud op de website plaatst (“gebruikersinhoud”), verleen je ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, aan te passen, te verspreiden en te promoten voor elk doel met betrekking tot de werking van de website.

Disclaimer van aansprakelijkheid

a. Informatie: Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en up-to-date informatie op de website te verstrekken, kunnen we de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie niet garanderen. Het gebruik van de informatie op de website is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het vertrouwen op de informatie op de website.

b. Externe links: De website kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via deze externe websites of bronnen. Het gebruik van deze links is op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij, onze functionarissen, directeuren, werknemers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, gegevens of gebruik, ongeacht de oorzaak van de actie, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Wijzigingen en beëindiging

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, bij te werken of te beëindigen. We zullen je op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door het herziene document op de website te plaatsen. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dien je geen gebruik meer te maken van de website.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op.

Bedankt voor het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden.


General Terms of Use

Last Updated: 29-05-2023

Please read these General Terms of Use (“Terms of Use”) carefully before using the website [www.ontdekturkije.nl] (“website”). These Terms of Use govern the legal relationship between you (“user,” “you,” or “your”) and OntdekTurkije.nl (“we,” “us,” or “our”) regarding your use of the website.

Acceptance of the Terms of Use

By accessing and using the website, you agree to these Terms of Use and agree to be bound by all the provisions contained herein. If you do not agree to these Terms of Use, you should not use the website.

Use of the Website

a. Permitted Use: You may use the website for legitimate purposes and in accordance with these Terms of Use. You agree not to use the website in a manner that violates applicable laws and regulations or that is harmful to us, other users of the website, or third parties.

b. No Account Registration: It is not possible to register an account on the website. All features and information are freely accessible to all users.

c. Affiliate Links: The website contains affiliate links to third parties. By clicking on these links and making purchases, we may receive a commission. We are not responsible for the products or services offered by these third parties. Please review the relevant terms and privacy policies of these third parties before making any purchases.

Intellectual Property

a. Our Content: All content on the website, including texts, images, videos, logos, and graphic materials, is protected by copyright, trademarks, and other intellectual property rights owned by us or third parties who have given us permission to use such content. You may not copy, reproduce, distribute, modify, or use this content in any way without our prior written consent.

b. User-generated Content: If you post contributions, comments, feedback, or other content on the website (“user-generated content”), you grant us a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to use, copy, display, adapt, distribute, and promote such user-generated content for any purpose related to the operation of the website.

Disclaimer of Liability

a. Information: While we strive to provide accurate and up-to-date information on the website, we cannot guarantee the completeness, accuracy, reliability, or timeliness of the information. The use of the information on the website is at your own risk. We are not responsible for any damages or losses resulting from relying on the information on the website.

b. External Links: The website may contain links to external websites or resources that are not under our control. We are not responsible for the content, accuracy, availability, advertising, products, or other materials on or available through these external websites or resources. The use of these links is at your own risk.

Limitation of Liability

In no event shall we, our officers, directors, employees, or affiliates be liable to you or any third party for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages, including but not limited to loss of profits, revenue, data, or use, regardless of the cause of action, even if we have been advised of the possibility of such damages.

Changes and Termination

We reserve the right to modify, amend, update, or terminate these Terms of Use at any time and at our sole discretion. We will notify you of such changes by posting the revised document on the website. You are responsible for regularly reviewing these Terms of Use. If you do not agree to the modified Terms of Use, you should cease using the website.

Applicable Law and Dispute Resolution

These Terms of Use are governed by and interpreted in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out of or related to these Terms of Use shall be submitted to the competent courts in the Netherlands.

Contact Us

If you have any questions about these Terms of Use, please contact us.

Thank you for reading our Terms of Use.

Wij gebruiken cookies zodat je de beste webervaring hebt. Sommige tracking cookies worden geplaatst om advertenties te vertonen aan u. Bekijk hier onze Privacy- en cookieverklaring Accepteer Meer informatie