Disclaimer

bij admin

Disclaimer

Voorafgaand aan het gebruik van de website OntdekTurkije.nl willen we je waarschuwen dat we ons uiterste best hebben gedaan om interessante en nuttige informatie te verzamelen over Turkije, inclusief vakantieaanbiedingen, handige verwijzingen en actuele informatie over reisaanbieders.

We willen echter benadrukken dat we niet kunnen garanderen dat er geen fouten zijn gemaakt of zaken over het hoofd zijn gezien. OntdekTurkije.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke fouten. In sommige gevallen bieden we gemiddelde of benaderende informatie, gezien de grote variëteit en veranderlijkheid van de gegevens. Hoewel dit de gemiddelde vakantieganger voldoende zou moeten helpen, kunnen individuele situaties afwijken. OntdekTurkije.nl is ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op de websites van reisaanbieders. Het kan ook voorkomen dat een reisaanbieder zijn pagina’s heeft gewijzigd, waardoor de link niet langer geldig is. We vragen je begrip in dergelijke gevallen en stellen het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt. Daarnaast kan het voorkomen dat een aanbieding is verlopen op het moment van lezen.

Boeken van vakanties & prijzen:

OntdekTurkije.nl speelt geen rol bij het boeken van je reis en is ook niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen de door ons gecommuniceerde aanbiedingen en de uiteindelijke prijzen tijdens het boekingsproces. Indien er verschillen zijn, is de prijs zoals vermeld op de website van de betreffende reisorganisatie leidend. Controleer altijd de actuele reisgegevens en lokale omstandigheden voordat je een boeking maakt.

Uitvoering van reizen & vakanties:

Wij hebben geen invloed op de uitvoering van de reizen door de reisaanbieders waarnaar wij verwijzen. Indien je een klacht hebt over een specifieke reisaanbieder of bestemming, dien je contact op te nemen met de desbetreffende reisaanbieder waarbij je hebt geboekt. We horen graag van je, zodat we indien nodig een verwijzing van onze website kunnen verwijderen of in de toekomst kunnen voorkomen dat we deze nogmaals communiceren. Uiteraard ontvangen we ook graag complimenten en aanbevelingen met betrekking tot reisaanbieders.

Copyright:

Het logo van OntdekTurkije.nl is een beschermd beeldmerk. Elk gebruik hiervan is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OntdekTurkije.nl. Het kopiëren en hergebruiken van beeldmateriaal van de website is eveneens verboden.


Disclaimer:

Prior to using the website OntdekTurkije.nl, we want to caution you that we have made every effort to gather interesting and useful information about Turkey, including holiday offers, helpful references, and up-to-date information about travel providers.

However, we want to emphasize that we cannot guarantee the absence of errors or omissions. OntdekTurkije.nl does not accept any liability for such errors. In some cases, we provide average or approximate information due to the wide variety and variability of the data. While this should be sufficient for the average traveler, individual situations may vary. OntdekTurkije.nl is also not responsible for any errors on the websites of travel providers. It may also happen that a travel provider has made changes to their pages, rendering the link no longer valid. We appreciate your understanding in such cases and would appreciate it if you inform us about them. Additionally, it is possible that an offer has expired at the time of reading.

Booking of holidays & prices:

OntdekTurkije.nl does not play a role in booking your trip and is not liable for any differences between the offers communicated by us and the final prices during the booking process. In case of discrepancies, the price as stated on the website of the respective travel organization is binding. Always verify the current travel details and local conditions before making a booking.

Execution of travels & holidays:

We have no influence on the execution of trips by the travel providers we refer to. If you have a complaint about a specific travel provider or destination, please contact the respective travel provider with whom you made the booking. We would like to hear from you so that, if necessary, we can remove a reference from our website or prevent its communication in the future. Of course, we also appreciate compliments and recommendations regarding travel providers.

Copyright:

The logo of OntdekTurkije.nl is a protected trademark. Any use thereof is strictly prohibited without prior written consent from OntdekTurkije.nl. Copying and reusing visual materials from the website is also prohibited.

Wij gebruiken cookies zodat je de beste webervaring hebt. Sommige tracking cookies worden geplaatst om advertenties te vertonen aan u. Bekijk hier onze Privacy- en cookieverklaring Accepteer Meer informatie